บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  20  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

Available Position


พนักงานคลังสินค้า
Click

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลรับผิดชอบเบิก-จ่ายสินค้า

- งานยันยอดสินค้าตาม Order

- ตรวจรับ/ตรวจสอบสินค้าจากการสั่งซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ

- ดูแลรับผิดชอบสินค้า ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- อายุ 25 ปี ถึง 35 ปี

- ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

- ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานเอกสารได้

- สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายน้ำยาเคมีภัณฑ์
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติอื่น 

 -  จบการศึกษาวิชาเคมี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีรถยนต์เป็นพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (รับ-ส่ง Email)
 - ประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

พนักงานขายสินค้าระบบความเย็น
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทระบบความเย็น

คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หากผ่านการอบรม หรือมีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ส่วนตัว 
- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้(รับ-ส่ง Email)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)
Click

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี
- จัดทำเอกสารการจ่าย
- สรุป ภ.พ.30, ภงด.3,53
- ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและทำจ่าย
- ตรวจสอบชุดใบรับ, ใบกำกับภาษี, หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
- บันทึกรหัสทรัพย์สิน, บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน, ตรวจเช็คทรัพย์สิน
 
ความรู้ด้านอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ดี
 
 
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน 
- มีความรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที 

เจ้าหน้าที่การเงิน
Click

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เปิดใบเสร็จรับเงิน
2. บันทึก/จัดทำ/รับชำระหนี้จากลูกค้า
3. เบิก-จ่าย-บันทึก เงินสดย่อย
4  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
**มีความรู้ทางด้านเช็ค, ใบกำกับภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, การบันทึกบัญชีเบื้องต้น, 
 - ใช้งาน Word, Excel, power point สูตรเบื้องต้นของ Excel และจัดทำรายงานต่างๆ, พิมพ์ดีดคล่อง
 
คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน